ДОКЛАДИ

ДОКЛАДИ

ПОСТЪПИЛИТЕ В СРОК ДОКЛАДИ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ И НА CD ISSN 2367-6051.

Фонд „Научни изследвания“ не носи отговорност за съдържанието на докладите и отпечатаните материали от научния форум.

ОТКРИВАНЕ

1.

Слово при откриването на XXX юбилеен международен симпозиум на Почетния председател на СГЗБ

чл.кор.проф.д-р инж. Георги Милев

2.

Приветствие от Зам. Министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

инж. Валентин Йовев

3.

Поздравителен адрес от Петя Аврамова – Министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

инж. Валентин Йовев

ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (І) – НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ

I.1.

Реализация на държавната политика в геодезията, картографията и кадастъра от АГКК

Виолета Коритарова (BG)

I.2.

Спътниковата геодезия в Германия

Юксел Алтинер (DE)

I.3.

Recent Advances In Earth Gravity Field Studies In The Time Of Dedicated Satellite Gravity Missions

Bihter Erol (TR)

I.4.

Значимият принос на проф. инж. Васил Пеевски (1905-1992) – световноизвестен геодезист, учен, преподавател и общественик

Венета Коцева, Елена Пенева (BG)

ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (II) – ГЕОДЕЗИЯ

II.1.

Относно въздействието, резултат на икономическата активност на адванс терафонд адсиц и адванс екуити фонд, във връзка с изпълнението на SDG

Кирил Стоянов (BG)

II.2.

Основоположник на хидрографското дело в България капитан I ранг Борис Рогев (1898–1976)

Венета Коцева (BG)

II.3.

Анализ на времеви редове от регистрации на морско ниво в мареографна станция Бургас чрез уейвлет преобразуване

Любка Пашова (BG)

II.4.

Мониторинг на нивото на Черно море от мареографна станция Варна

Антон Иванов (BG)

II.5.

Някои изследвания и решения при извършени геодезически измервания (чрез GNSS технология и 3D лазерно сканиране) на обекти от енергопроизводството (EN)

Гинчо Костов (BG)

ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (III) – ГЕОДЕЗИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ

III.1.

Съвременни технологии, използвани в Турция при изследване на геодинамични процеси

Ереноглу (TR)

III.2.

Изследване на основни физико-химични параметри на морската вода в акваторията на българската антарктическа база на о-в Ливингстън

Борислав Александров (BG)

III.3.

Геодезически измервания и изследване на геодинамичната мрежа в района на гр. София

Николай Димитров, Петър Данчев, Иван Георгиев, Антон Иванов (BG)

III.4.

Валидиране на трансформационни гридове между EVRF 2019 и височинните системи, използвани в България

Станислава Вълчева, Росен Гребеничарски (BG)

III.5.

Постиженията на фотограметричните и дистанционни методи за усъвършенстване на образованието

Нели Здравчева (BG)

ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (lV) – ФОТОГРАМЕТРИЯ, ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ

IV.1.

Приложимост на безпилотни летателни системи с отворен код за фотограметрично заснемане и картографиране на земната повърхност

Дейвис Динков (BG)

IV.2.

Приложение на геодезически технологии при създаване на виртуален модел на параклис „Св. Иван Рилски“, остров Ливингстън, Антарктика

Аспарух Камбуров (BG), Адил Арслан (TR)

IV.3.

Геометрично моделиране на стара метална конструкция по данни от лазерно сканиране

Гергана  Антова, Вътьо Танев (BG)

IV.4.

Определяне на таксационни показатели на горски насаждения по данни от наземно лазерно сканиране

Георги Дончев (BG)

IV.5.

Умните градове, нормативната база по геодезия и кадастър и дуалното обучение по фотограметрия и дистанционни изследвания във ВУЗ

Димитър Петров (BG)

ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (V) – ФОТОГРАМЕТРИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГИС

V.1.

Новости в LiDAR технологията за прецизно безпилотно изработване на 3D ортофото на урбанизирани територии

Петър Тодоров (BG)

V.2.

Екологичните проблеми през призмата на фотограметричните и дистанционни методи

Нели Здравчева (BG)

V.3.

Възможности за оптимизиране на специализираните карти за Българското Черноморско крайбрежие посредством безпилотно въздушно фотограметрично заснемане

Илиян Коцев, Богдан Проданов, Любомир Димитров (BG)

V.4.

Регистър на географските наименования по директивата INSPIRE

Петя Георгиева (BG)

V.5.

ЕСРИ ГИС за нуждите на геодезията

Цветелина Димитрова (BG)

ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (VI) – КАДАСТЪР, УСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА НА ТЕРИТОРИИТЕ

VI.1.

Приложение на Аutodesk технология за нуждите на ВиК дружество

Кристина Микренска-Чернева, Радослав Младенов (BG)

VI.2.

Подходи за устройствено планиране за неурегулирани поземлени имоти и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план

Бисера Иванова, Надежда Ярловска (BG)

VI.3.

Цифровизация на Vs_30 за големи градове (София)

Атанас Кисьов, Бойко Рангелов, Димо Солаков, Стефан Димовски, Божурка Георгиева (BG)

VI.4.

Проект CABARET – постижения и приноси

Бойко Рангелов (BG), Ричард Хей (GB), Диланти Амаратунга (GB), Фатимат Шадя (MD), Рубен Пол Борг (МT), Франческо Романьоли (LV), Марлон Ера (PH)

ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (VII) – СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ, ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

VII.1.

Структура на спектрална библиотека в дистанционните изследвания на земната повърхност

Деница Борисова, Дойно Петков, Валентина Христова, Венцеслав Димитров (BG), Виктор Саворский, Дмитрий Ермаков (RU)

VII.2.

Дистанционен мониторинг на водното огледало на язовир „Камчия“

Георги Желев (BG)

VII.3.

Изследване на свлачището на „Тракийски клифове“ чрез радарна интерферометрия

Мила Атанасова-Златарева, Христо Николов (BG)

VII.4.

Представяне на новата инициатива по програма „Коперник“ – „Движения на земната кора“ (ДЗК)

Христо Николов, Иван Георгиев, Мила Атанасова-Златарева (BG)

VII.5.

An Instantaneous Ionosphere Model for Precise Point Positioning (PPP) Based on (IGS) Permanent stations measurements

Adib Alkamouh, Mouhsen Ahmad, Ammar Кahila (SI), Slaveyko Gospodinov (BG)

VII.6.

Нови материали и технологии за спътникови системи, космически изследвания и наземни приложения

Димитър Теодосиев, Анна Бузекова – Пенкова, Владимир Петков, Петър Цветков Румен Недков, Бойко Цинцарски, Георги Станев (BG)

СЕСИЯ ЗА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ (VIII)

VIII.1.

Методи и средства за изследване на деформационни процеси в открити рудници

Ясен Прокопов (BG)

VIII.2.

Съвременни батиметрични изследвания в Българската черноморска крайбрежна зона

Любомира Трендафилова, Доброслав Дечев (BG)

VIII.3.

Приложение на технологията добавена реалност (AR) при обучението по картография

Красимир Дервишев (BG)

VIII.4.

Представяне на проект „From View to Reality“

Добромир Филипов (BG)

VIII.5.

Обявяване на резултатите от фотоконкурса „СВЕТЪТ ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА НА ГЕОДЕЗИСТА“

Надежда Ярловска

ПОСТЕРИ

1.

Подобрения при обектно-ориентираната класификация на изображения с висока резолюция

Йоана Църовска (BG)

2.

Обзор на съвременното състояние на алгоритмите от ниско ниво за извличане на праволинейни структури

Валентина Христова, Деница Борисова (BG)

3.

Нови материали и технологии за спътникови системи, космически изследвания и наземни приложения

Димитър Теодосиев, Анна Бузекова – Пенкова, Владимир Петков, Петър Цветков Румен Недков, Бойко Цинцарски, Георги Станев (BG)

4.

Цифровизация на Vs_30 за големи градове (София)

Атанас Кисьов, Бойко Рангелов, Димо Солаков, Стефан Димовски, Божурка Георгиева (BG)