ОСНОВНИ ТЕМИ

1. Съвременни технологии

1.1.         ГЕОДЕЗИЯ

-  Методи и реализация

-  Обработка на геодезически измервания и бази данни

-  Национални, инженерни, геодинамични и други приложения

-  Маркшайдерство

1.2.         ФОТОГРАМЕТРИЯ

-  Дигитална фотограметрия

-  Проектиране и реконструкция на обекти

-  Мултимедийно визуализиране

-  Лазерно сканиране

- Безпилотно въздушно снимане

1.3.         КАРТОГРАФИЯ

- Нови технологии за съставяне и издаване на карти

-  Интернет картография

-  Тематична картография

1.4.         СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ

-  Глобални навигационни спътникови системи (GNSS)

-  Спътникови (дистанционни) изследвания

-  Радарни (SAR, InSAR) технологии

1.5.         УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ

-  Урбанизирани територии

-  Извънселищни територии

- Защита на териториите. Природни бедствия и катастрофи

1.6.         КАДАСТЪР

-  Кадастрална основа и кадастрални системи

-  Тридименсионален кадастър

-  Приложение на кадастъра

1.7.         ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

-  Тенденции в ГИС – нови концепции за моделиране, визуализация и структуриране на данните

-  Иновативни приложения

2. Образование

   Модели в геодезическото образование. Нови решения

  Тенденции в развитието на геодезическото образование

3. Професионална практика

Професионална реализация, ефективност

Развитие на балканското сътрудничество