ОСНОВНИ ТЕМИ

1. Съвременни технологии

1.1. ГЕОДЕЗИЯ

 • Методи и реализация
 • Обработка на геодезически измервания и бази данни
 • Национални, инженерни, геодинамични и други приложения
 • Маркшайдерство

1.2. ФОТОГРАМЕТРИЯ

 • Дигитална фотограметрия
 • Проектиране и реконструкция на обекти
 • Мултимедийно визуализиране
 • Лазерно сканиране
 • Безпилотно въздушно снимане

1.3. КАРТОГРАФИЯ

 • Нови технологии за съставяне и издаване на карти
 • Интернет картография
 • Тематична картография

1.4. СПЪТНИКОВИ
СИСТЕМИ

 • Глобални навигационни спътникови системи (GNSS)
 • Спътникови (дистанционни) изследвания
 • Радарни (SAR, InSAR) технологии

1.5. УСТРОЙСТВО
НА ТЕРИТОРИИТЕ

 • Урбанизирани територии
 • Извънселищни територии
 • Защита на териториите. Природни бедствия и катастрофи

1.6. КАДАСТЪР

 • Кадастрална основа и кадастрални системи
 • Тридименсионален кадастър
 • Приложение на кадастъра

1.7. ГЕОГРАФСКИ
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

 •      Тенденции в ГИС – нови концепции за моделиране, визуализация и структуриране на данните
 • Иновативни приложения

2. Образование

 • Модели в геодезическото образование. Нови решения
 • Тенденции в развитието на геодезическото образование

3. Професионална практика

 •      Професионална реализация, ефективност
 •      Развитие на балканското сътрудничество