АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

1000 София, ул. „ Г.С. Раковски” 108
Съюз на геодезистите и земеустроителите в България
п.к. 431,
тел. (+359) 2987 58 52;
мобилен: (+359) 889731838; 883356743;
e-mail: office@geodesy-union.org